ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Νομοθετικό Πλαίσιο Βιοκαυσίμων

Νομοθετικό< Πλαίσιο Ε.Ε.

Tο μερίδιο των βιοκαυσίμων στην παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας παραμένει αρκετά χαμηλό.

Για το λόγο αυτό η ΕΕ έχει καταρτίσει εκείνο το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα βοηθήσει στην αύξηση της χρήσης τους στην εγχώρια αγορά. Τα βασικά νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα βιοκαύσιμα είναι τα παρακάτω:

1. Renewable Energy Directive (2009/28/EC)

2. Fuel Quality Directive (2009/30/EC)

3. Directive to reduce indirect land use change for biofuels and bioliquids ((EU) 2015/1513)​

Η οδηγία 2009/28/EΚ (οδηγία ΑΠΕ): Eισάγει έναν νέο στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, το 10% της τελικής κατανάλωσης πρέπει να καλυφθεί από ΑΠΕ ως το 2020. Επιπλέον η οδηγία εισάγει για πρώτη φορά έναν στόχο μείωσης για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα. Η μείωση εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου μέσω της χρήσης των βιοκαυσίμων θα είναι τουλάχιστον 35%, από την 1η Ιανουαρίου 2017, η μείωση εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση των βιοκαυσίμων θα είναι τουλάχιστον 50%, από την 1η Ιανουαρίου 2018, η μείωση εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60% για βιοκαύσιμα παραχθέντα σε εγκαταστάσεις μετά από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Τα βιοκαύσιμα δεν μπορούν να προέρχονται από Γη:

  • Mε υψηλό απόθεμα άνθρακα
  • Με σημαντική βιοποικιλότητα

Ωστόσο αυτές οι παράμετροι δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο Indirect Land Use Change (ILUC). Kύριος στόχος είναι να ξεκινήσει η μετάβαση στα βιοκαύσιμα τα οποία αποφέρουν σταθερά ποσοστά μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου. Η Ε.Ε περιορίζει το ποσοστό βιοκαυσίμων 1ης γενιάς το οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στο RES στο 7%. Ωστόσο τα Κράτη μέλη ενθαρρύνονται να μειώσουν ακόμα περισσότερο το ποσοστό αυτό και να το συμπεριλάβουν στο υφιστάμενο νομοθετικό τους πλαίσιο.

Share

Site Last Updated

Παρασκευή 08 Ιούνιος 2018, 12:48